FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Czemu służy ranking spółek?

Ranking spółek ma na celu utworzenie rzetelnej listy ratingowej spółek notowanych na giełdzie oraz określenie pozycji przedsiębiorstwa na tle branży w której funkcjonuje. Ujawnienie tego typu danych wpływa na postrzeganie jej przez interesariuszy zewnętrznych – zwiększa zaufanie inwestorów i pokazuje potencjał danej firmy.
Pozycje w rankingu są określane przez wysokość kapitału intelektualnego i jego potencjału w przedsiębiorstwie.

Jakie przedsiębiorstwa są pozycjonowane w ratingu?

W systemie ratingowania zostały wzięte pod uwagę wszystkie spółki notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby wyniki były wiarygodne i porównywalne, podzielone zostały według branż, w jakiej przedsiębiorstwa funkcjonują.

Czym jest kapitał intelektualny?

Kapitał intelektualny, według najprostszej definicji, to różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa, czyli sumą ukrytych aktywów nie ujętych w bilansie przedsiębiorstwa (C/WK)

Zazwyczaj dzieli się go na trzy składowe:

  1. Kapitał Ludzki (wiedza i doświadczenie pracowników),
  2. Kapitał Strukturalny (struktura przedsiębiorstwa, bazy danych, kultura organizacyjna),
  3. Kapitał Relacyjny (międzyorganizacyjne relacje firmy).

Kapitał Intelektualny jest wartością, która jest ściśle związana z samym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: mają na nią wpływ różne czynniki, od tych ściśle związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym pracowników poprzez struktury organizacyjne i przepływ informacji w firmie, aż po poczucie przynależności do przedsiębiorstwa i wpływu na jego działalność. Jak widać, nie jest to wartość, którą można by pominąć w analizie spółki – wpływa na nią zbyt wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli wynik kapitału intelektualnego nie jest wysoki, może to oznaczać, że na kilku etapach struktury organizacyjnej należy wiele poprawić – tak, aby konstrukcja spółki stała się bardziej przemyślana i zapewniła lepszą pozycję na rynku.
Na dzisiejszym rynku to wiedza jest najważniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej: sam produkt nie ma już takiego znaczenia, najważniejsi w budowaniu strategii rozwoju są ludzie i to oni mają największy wpływ na budowanie prestiżu spółki.

Czy kapitał intelektualny wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Dzisiejsze badania dotyczące wyceny przedsiębiorstw pokazują, że wartości niematerialne stanowią o 70 % wartości spółki. Poglądy, że na funkcjonowanie firmy mają wpływ jedynie wskaźniki finansowe, zaprzeczają obliczu współczesnego biznesu. Należy zadbać o wszystkie aspekty przedsiębiorstwa – finansowe i niefinansowe.

Jak wygląda pomiar kapitału intelektualnego?

Pomiar kapitału intelektualnego należy rozróżnić na pomiar wewnętrzny i pomiar zewnętrzny. Pomiar wewnętrzny skupia się na działalności danej spółki, ocenia sposób jej zarządzania w kontekście przyjętej strategii, identyfikuje ograniczenia spółki, a także kluczowe kompetencje pracowników.

Pomiar zewnętrzny z kolei to pomiar mający na celu ujawnienie danych o kapitale intelektualnym i o jego potencjale zewnętrznym interesariuszom.

Pomiar metodą K1I™ odbywa się kilkuetapowo: najpierw poprzez analizę danych pierwotnych uzyskanych od przedsiębiorstwa oraz analizę danych jakościowych uzyskanych poprzez badanie kwestionariuszowe. Następnie dane poddawane są ekspertyzie – jednak jej przebieg oraz kolejne etapy działania są objęte umową poufności.

Jakie materiały należy przygotować do pomiaru?

Aby pomiar był rzetelny, eksperci muszą mieć dostęp do informacji o działalności firmy: o strategii, modelu biznesowym branży typologii przedsiębiorstwa, sposobach zarządzania, strukturze organizacyjnej. Oczywiście pomiędzy podmiotami zostaje po

podpisana umowa o poufności. Ważne jest, by być przygotować zawczasu odpowiedzi na takie podstawowe pytania i być przygotowanym na pytania uzupełniające. Wszystko to ma na celu rzetelność i wiarygodność pomiaru.

Jakie oceny będą upublicznione?

Dla zewnętrznych interesariuszy widoczna będzie tylko ocena końcowa, sam wynik pomiaru kapitału intelektualnego, bez jego poszczególnych składowych. Pozwoli to uniknąć sytuacji porównywania się firm w poszczególnych zakresach.

Czy dane przekazywane do pomiaru kapitału intelektualnego nie zostaną opublikowane?

Nie, upubliczniony będzie jedynie końcowy wynik pomiaru. Wszelkie dane spółek, w tym odpowiedzi udzielane w ankietach, są traktowane jako dane poufne. Zachowujemy wszystkie środki ostrożności gromadząc takie dane na serwerach firmy.

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN