Informacje

RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH


ERS – EXTERNAL REPORTING SYSTEM

ERS (External Reporting System) – to autorski system ratingowy, powstały z inicjatywy utworzenia spółki Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.. Zadaniem systemu ratingowania jest utworzenie rzetelnej listy ratingowej spółek notowanych na giełdzie oraz określenie pozycji przedsiębiorstwa na tle branży w której funkcjonuje. Ujawnienie tego typu danych ma na celu zwiększenie zaufania inwestorów względem spółek objętych ratingiem. Z naszej strony oferujemy również szereg działań (w tym m.in. audyty, couching), które pokazują jak skutecznie zarządzać kapitałem intelektualnym w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

 

 

 

 

Geneza ERS
System ERS został stworzony w ramach współpracy między firmą Business Service Sp. z o.o. i Kancelarią Prawną Kulikowska&Kulikowski. W pracy nad systemem wykorzystano ponad 20-letnie doświadczenie Kancelarii Kulikowska&Kulikowski w ochronie własności intelektualnej, a także ponad 10-letnie doświadczenie firmy Business Service Sp. z o.o. w pomiarze kapitału intelektualnego. Obu podmiotom zależy na stworzeniu pełnoprawnego, rzetelnego i innowacyjnego systemu pozwalającego na ratingowanie spółek giełdowych. Business Service i Kancelaria Kulikowska&Kulikowski chcą oddać w Państwa ręce narzędzie pozwalające na uniknięcie błędu inwestowania w spółkę zaniedbującą swój rozwój, a zamiast tego umożliwić świadomy, poparty danymi statystycznymi wybór przyszłego partnera biznesowego.

Będąc ekspertami w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego oraz jego ochrony stworzyliśmy metodykę badania tego kapitału (K1ITM), z sukcesem wdrażaną w przedsiębiorstwach różnych sektorów. Nasze wieloletnie doświadczenie wsparte realizacją projektów podnoszących efektywność realizowanych zadań biznesowych pokazało, że kluczową rolę w procesie budowania wartości oraz długoterminowej przewagi konkurencyjnej odgrywa sposób, w jaki firmy łączą, doskonalą, komercjalizują oraz chronią swoje aktywa niematerialne i wytworzone know-how stanowiące o przewadze przedsiębiorstwa na rynku. Rozwój powstałej na przestrzeni lat metodyki, pozwolił nam na zastosowanie jej w trzech obszarach: zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania regionem oraz jako narzędzia wspomagającego podejmowanie racjonalnych decyzji inwestorskich. Aktualnie ta sprawa nabiera szczególnego znaczenia w wyniku wejścia w życie unijnej dyrektywy nakazującej firmom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych uwzględnianie w swoich sprawozdaniach finansowych informacji o aktywach niematerialnych przedsiębiorstwa.

Metodyka pomiaru oraz dynamiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym daje możliwość poznania i prognozowania przyszłej sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa i determinuje zaufanie inwestorów na rynku kapitałowym, aspekty efektywnego zarządzania i monitorowania procesu pracy i jego ochronę oraz regulacje unijne dotyczące raportowania danych niefinansowych, wskazujące na lukę wartości wynikającą z ujawniania niepełnych danych sprawozdawczych przedsiębiorstw.

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN