K1I

Pojęcie kapitału intelektualnego zaczęło interesować świat naukowy dopiero w latach 80. XX wieku, choć pierwsze wzmianki o obszarach, które dzisiaj nazywamy tym pojęciem znajdziemy już w osiemnastowiecznej pozycji Adama Smitha Bogactwo narodów. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczęto działania w sferze teoretycznej i praktycznej: profesorowie zastanawiali się nad pojęciem kapitału intelektualnego na uczelniach, a przedsiębiorstwa zaczęły eksperymentować z pomiarem i praktycznym jego wykorzystywaniem.

Wraz z zainteresowaniem samym zagadnieniem kapitału intelektualnego, nieuniknione było rozpoczęcie dążeń do prób pomiaru tego kapitału. Od razu można zauważyć trudności, jakie napotykali badacze przy próbach pomiaru – niematerialny charakter materii sprawia, że opracowanie uniwersalnej metody pomiaru stało się trudnym zadaniem.

Zainteresowanie zagadnieniami kapitału intelektualnego sprawiło, że stworzono wiele różnych metodologii jego pomiaru – te najpopularniejsze sklasyfikował Karl-Erik Sveiby, który klasyfikował je ze względu na ocenę szacunkową bądź finansową kapitału intelektualnego, a także poziom przedsiębiorstwa lub poziom składników kapitału intelektualnego. Jego podział wygląda następująco:

 1. metody oparte o kapitalizację rynkową (umożliwiające określenie różnicy pomiędzy wartością księgową przedsiębiorstwa a jego rzeczywistą):
  • wskaźnik „Q” Tobina,
  • MV/BV.
 2. metody oparte o zwrot na aktywach (ROA):
  • Ekonomiczna wartość dodana (EVA),
  • CIV (Calculated Intangible Value),
  • KCE (Knowledge Capital Earnings),
  • VAIC (Value Added Intellectual Coefficiency),
  • HRCA (Human Resources Costing and Accounting).
 3. metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (pozwalające na szacowanie pieniężnej wartości poszczególnych elementów KI):
  • IAV (Intangible Assets Valuation),
  • TVC (Total Value Creation),
  • IVM (Inclusive Valuation Methodology).
 4. metody kart punktowych (pozwalają one na identyfikację i pomiar poszczególnych składników aktywów niematerialnych za pomocą wskaźników niepieniężnych):
  • Zrównoważona Karta Wyników (BSC- Balanced Scorecard),
  • Nawigator Skandii,
  • IC-Rating,
  • Platforma wartości,
  • Monitor aktywów niematerialnych (IAM – IntangibleAssets Monitor).

Każda z tych metod ma jednak swoje ograniczenia, większość z nich skupia się na wskaźnikach liczbowych, co wydaje się niewystarczające do opisu wartości niematerialnych, które charakteryzują się dynamiką i zmiennością.

Metoda K1I™ opracowana została dzięki doświadczeniu ludzi zaangażowanych w ten projekt – rynkowe doświadczenia firmy Business Service Sp. z o.o z Arkadiuszem Zalewskim jako Prezesem Zarządu oraz dwudziestoletnie doświadczenie w ochronie własności niematerialnych Kancelarii Kulikowska & Kulikowski z Jarosławem Kulikowskim jako Partnerem Zarządzającym zaowocowało własną metodą pomiaru.

Co najważniejsze, zbudowana ona została na doświadczeniu ludzkim, nie na teoretycznych rozważaniach – każdy jej element został opracowany na bazie badań przeprowadzanych w firmach pochodzących z różnych branż, co pozwala na globalne badania kapitału intelektualnego.

Przeanalizowaliśmy znane metody pomiaru i na bazie własnych doświadczeń opracowaliśmy nową metodę pomiaru K1I™, która ukazuje faktyczną wartość niematerialnych własności przedsiębiorstwa i pokazuje, jaki firma ma potencjał.

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN