Spółki i branże podlegające ocenie

Tutaj można znaleźć pliki przydatne dla spółki zainteresowanej zagadnieniem pomiaru kapitału intelektualnego.

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN