Grupa ekspertów

Rada naukowa jest ciałem doradczym, którego zadaniem jest opieka merytoryczna nad metodologią projektu ratingowania spółek. Pozwala to na rzetelną i profesjonalną ocenę wartości, dokonywaną przy użyciu najnowszych badań naukowych dotyczących kapitału intelektualnego.

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN