Dowiedz się więcej i porozmawiaj z ekspertem !

ZAPRASZAMY! Zgłoś firmę do udziału w badaniu kapitału intelektualnego

Rating realizowany przez spółkę Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

 

Dlaczego warto wziąć udział w ratingu?

Ideą projektu ratingu spółek notowanych na giełdzie jest próba wypełnienia luki wartości powstającej pomiędzy różnicą wartości bilansowej a wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Celem projektu ratingu spółek notowanych na giełdzie jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych interesariuszy jak również zwiększenie zaufania inwestorów względem spółek objętych ratingiem. Zadaniem projektu ratingowania kapitału intelektualnego spółek jest określenie pozycji przedsiębiorstwa na tle branży, w której funkcjonuje na podstawie danych finansowych i pozafinansowych. Celem naszych prac jest poszukiwanie korelacji pomiędzy kapitałem intelektualnym – miejscem firmy w ratingu branżowym, wynikami ekonomiczno – finansowymi a wyceną spółki na giełdzie.

EFEKTYWNOŚĆ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Istotą dobrego zarządzania jest stworzenie przyjaznych warunków i monitorowanie procesu biznesowego przedsiębiorstwa, którego efektywność zależy od jakości kapitału ludzkiego i strukturalnego, jak również od dwukierunkowej wymiany informacji, pozyskania przez kapitał ludzki wiedzy, informacji potrzebnej do efektywnej pracy oraz zaszywania wiedzy i doświadczenia pracownika w kapitale strukturalnym. Czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej jest efektywne wykorzystanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz umiejętność zamiany wartości niematerialnych na wartość rynkową i jej komercjalizację.

 

UJAWNIANIE DANYCH POZAFINANSOWYCH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2014/95/UE obliguje duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe do ujawniania informacji pozafinansowych i treści dotyczących różnorodności oraz wskazuje wytyczne w tym zakresie.

 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Metodyka ratingu zwraca uwagę na kwestie związane z ochroną własności intelektualnej. Istotnym jest, aby proces był monitorowany nie tylko w kontekście efektywności, ale i badania siły ochrony tak, aby prawa do własności intelektualnej i jej wytworów były przeniesione na przedsiębiorstwo i nie zostały utracone w przypadku odejścia pracownika jak również ograniczenia ryzyka związane z naruszaniem praw intelektualnych osób trzecich w trakcie wdrożenia nowego rozwiązania lub produktu.

 

ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA NA RYNKU

Wiarygodna ocena potencjału kapitału intelektualnego spółki prowadzona w oparciu o dane ogólnodostępne, ograniczone oraz bezpośrednie konsultacje pozwala na zwiększenie zaufania inwestorów co prowadzi do zmniejszenia presji wywieranej ze strony inwestorów w postaci szybkiej maksymalizacji zysków, prowadzącej do zjawiska short-termizmu.

 

Kwestie prawne

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/95/UE

z dnia 22 października 2014 r.
zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

STRUKTURA PROJEKTU

METODYKA OCENY KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Metodyka ratingu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych została stworzona w oparciu o 10-letnie doświadczenie Spółki Business Service Sp. z o. o., która wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie uznanych praktyk podnoszących efektywność kapitału intelektualnego oraz ponad 20-letnie doświadczenie renomowanej Kancelarii Kulikowska & Kulikowski, specjalizującą się w ochronie własności intelektualnej.

Więcej »

GRUPA EKSPERTÓW

 

Ekspertami w zakresie kapitału intelektualnego są Pan Arkadiusz Zalewski i mec. Jarosław Kulikowski, którzy w wyniku połączenia wiedzy i doświadczenia stworzyli unikalne narzędzie w postaci metodyki ratingu spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Więcej »

ETAPY POMIARU

Projekt realizowany jest poprzez analizę i agregację danych ogólnodostępnych zestawionych w postaci parametrów, mierników, wskaźników i metryk dla poszczególnych warstw kapitału intelektualnego. Następnie, poprzez wywiady bezpośrednie i kwestionariusz ankiety pozyskiwane są dane ograniczone, które stanowią dopełnianie danych pierwotnych. Istotnym elementem realizacji projektu jest ocena spółki wydawana przez zespół ekspertów stanowiąca ostatni etap oceny.

Więcej »

SPÓŁKI I BRANŻE PODLEGAJĄCE OCENIE

Docelowo rating obejmie wszystkie spółki i branże, które notowane są na Głównym Rynku GPW. W pierwszej kolejności wybrane zostały spółki reprezentujące pięć branż na podstawie których dokonano zestawienia.

Więcej »